fbpx I Skip to main content

Kontakta oss på Decasol

Kontakta oss genom att använda kontaktformuläret nedan. Vi är här för att hjälpa till och svara på eventuella frågor eller funderingar du kan ha. Tveka inte att ta kontakt med oss. Vi ser fram emot att höra från dig!

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter nedan:

Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning

Inledning

Innan en solcellsanläggning kan färdigställas ska en kontroll genomföras.

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrift Elsäk-FS 2022:1 ska en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning, innan den tas i bruk, kontrolleras så att utförandet uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis. Svensk standard har inte presumtion, men bra vägledning kan hittas i elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00 avsnitt 6.4 samt specifika tillägg för solcellsinstallationer i SEK Handbok 457 avsnitt 26. Tillverkarnas anvisningar kan innehålla instruktioner för kontroll och dessa ska i sådana fall följas.

Kontrollen bör bestå av inspektion och provning. Detta dokument kan användas som mall för provningen. För inspektionen ska en separat checklista användas.

Svensk Solenergi rekommenderar att minst nedanstående provningar och mätningar utförs och protokollförs. I enskilda installationer kan fler mätningar behöva utföras.

Kontroll strängkablar

Syftet med mätningarna:

För anläggningar med mer än en sträng är det viktigt att strängkablar är uppmärkta i båda ändar

Tomgångsspänningen (Voc) ska mätas för att upptäcka eventuella fel med installationen. Det kan handla om att paneler är defekta, inte är ihopkopplade ordentligt eller att strängen innehåller fel antal paneler. Voc i strängen ska vid skapliga ljusförhållanden ligga omkring värdet för Voc som man hittar i panelens datablad, multiplicerat med antal paneler i strängen.

Polariteten på kablarna ska kontrolleras så att pluskabeln och minuskabeln kopplas in i rätt port och inte blandas ihop

Strängarnas märkning och vilken MPPT samt växelriktaringång de är inkopplad i bör protokollföras. Strängar som kopplas till samma MPPT behöver ha liknande värde på Voc, dvs lika många paneler och av samma sort.

Isolationsresistansen ska mätas på samtliga strängkablar för att upptäcka eventuella skador och isolationsfel i kablar och kontaktpunkter. Ett lågt värde indikerar på isolationsfel.

Strömmen i strängarna ska mätas för att säkerställa funktionen. Strömmen är direkt proportionell mot mängden solljus som når panelerna. Två strängar som är riktade åt samma håll ska få liknande värden om mätningarna utförs samtidigt.

Sträng märkning

Ja Nej

Click or drag a file to this area to upload.